Knihovní řád

Knihovní řád ke stažení (PDF)

 

I. Základní ustanovení

II. Vymezení základních pojmů

III. Poslání a činnost knihovny

IV. Veřejné knihovnické a informační služby

V. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

VI. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

VII. Výpůjční řád

VIII. Postihy za nedodržení knihovního řádu

IX. Závěrečná ustanovení

 

Přílohy:

X. Ceník poplatků a služeb

XI. Ceník pronájmů prostor

XII. Provozní řád internetu

XIII. Výpůjční řád deskových her a tematických kufříků

XIV. Pravidla používání čtecích zařízení elektronických knih

 

 

V souladu s § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb a ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 341/2006 Sb., vydávám tento Knihovní řád Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen MKS):

 

 

I. Základní ustanovení

čl. 1

(1)  MKS je zřízena za účelem zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb, a to jako základní knihovna ve Dvoře Králové nad Labem ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). U Ministerstva kultury České republiky je evidována pod č. 114/2002.

(2)  MKS je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem, je součástí systému veřejných knihoven. Vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti, přičemž vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

 

čl. 2

(1)  Činnosti MKS se dotýkají tyto právní předpisy:

a)   Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

b)    Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c)    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

d)    Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

čl. 3

(1)  Knihovní řád MKS (dále jen KŘ) upravuje podmínky, za nichž poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2)  KŘ vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona ředitel MKS.


II. Vymezení základních pojmů

 čl. 4

(1)  Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.

(2)  Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.

(3)  Uživatelem knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení nebo jiné služby poskytované MKS. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(4)  Registrovaným uživatelem knihovny je osoba, která vstoupila s MKS do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MKS umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby.

(5)  Absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky, kterou si registrovaný uživatel může odnést mimo prostory budovy knihovny.

(6)  Prezenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky, kterou registrovaný i neregistrovaný uživatel využívá pouze v prostorách budovy knihovny.

(7)  Výpůjční lhůtou je doba stanovena knihovním řádem, po kterou smí registrovaný uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat.

 

III. Poslání a činnost knihovny

 čl. 5

(1)  MKS je povinna poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v §§2, 4, 14 knihovního zákona a zabezpečit občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

(2)  MKS je příspěvkovou organizací města Dvůr Králové nad Labem s právní subjektivitou.

(3)  Prostory MKS jsou volně přístupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům.

 

IV. Veřejné knihovnické a informační služby

 čl. 6

(1)  Knihovna poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních zákona č. 257/2001 Sb. o veřejných informačních službách. Jsou to zejména:

a)  Výpůjční služby. Půjčování dokumentů v prostorách knihovny (prezenční výpůjčky), půjčování dokumentů mimo budovu knihovny (absenční výpůjčky).

b)  Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby v rámci České republiky (dále jen MVS). 

c)  Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen MMVS) a reprografické služby.

d)  Reprografické služby.

e)  Informační služby. Informace o fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služby, informace o dostupnosti dokumentů.

f)   Přístup na internet.

g)  Propagační služby. Pořádání exkurzí, informačních lekcí o knihovně a jejich službách, propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace webových stránek knihovny a zveřejňování informací na sociálních sítích.

h)  Pořádání přednášek, besed a dalších kulturních a výchovně vzdělávacích pořadů.

i)    Ediční a publikační činnost.

(2)   Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a - c knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

(3) Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby v souladu s knihovním zákonem.

(4) Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené ceníkem, který je nedílnou součástí tohoto knihovního řádu.

 

V. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 čl. 7 Registrace uživatele

(1) Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

(2)   Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích, ale také osobní údaje týkající se zaměstnanců a spolupracujících osob a subjektů.

(3)   Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů, tohoto knihovního řádu a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

(4)   Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je evidence osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu vedoucí k identifikaci vypůjčitele, dále ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,

b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c) č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

(5) Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) Základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele.

b) Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tj. služby uvedené v hlavě IV. čl. 6 odst. d-f tohoto řádu.

c) Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném knihovním řád.

d) Další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a podobně).

e) Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

(6)  Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.

b)    údaje služební: údaje o tzv. transakcích- uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.

 c)    údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

VI. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

čl. 8

(1)  Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. O obsahu knihovního řádu je knihovníkem poučen každý nově zaregistrovaný uživatel knihovny. Knihovní řád je volně dostupný na všech odděleních knihovny a na webových stránkách knihovny.

(2)  Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

(3)  Uživatel je povinen neprodleně ohlásit knihovně:

a) změnu jména a bydliště,

b) ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu,

c) ztrátu nebo zničení dokumentu.

V případě nedodržení se uživatel vystavuje postihu ze strany knihovny.

(4) Uživatel má právo vyžádat si od pracovníků knihovny informace o službách, výpůjční době, výpůjčním systému, fondu knihovny apod.

(5) Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

 

VII. Výpůjční řád

 čl. 9 Půjčování dokumentů

(1) Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení platného průkazu uživatele.

(2) Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny.

(3) Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c) poslední čísla periodik,

d) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

e) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

(4) Maximální počet současně vypůjčených dokumentů je stanoven na 30 titulů u neperiodických publikací nebo 30 titulů periodik nebo 5 audiovizuálních nosičů. Dokumenty vypůjčené v jednotlivých odděleních se nesčítají. Knihovník je oprávněn v případě potřeby stanovit nižší počet výpůjček.

(5) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Výjimku tvoří pouze tzv. rodinný průkaz, který je evidován na dospělého zástupce rodiny.

 

čl. 10 Výpůjční lhůty

(1) Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je zpravidla 1 měsíc u tištěných neperiodických dokumentů, 15 dní u periodik, 14 dní u audiovizuálních dokumentů.

(2) Požádá-li uživatel před uplynutím výpůjční doby o prodloužení a nemá-li dokument rezervován jiný uživatel, může být výpůjční lhůta dvakrát prodloužena

         - o jeden měsícu tištěných neperiodických dokumentů (celkem 90 dní),

         - o 15 dní uperiodických dokumentů (celkem 45 dní),

         - o 14 dnů u audiovizuálních dokumentů (celkem 42 dní).

(3) Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro absenční výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím řádné výpůjční doby.

(4) V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení a kontrole provedené pracovníkem knihovny.

(5) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

 

 čl. 11 Postupy při půjčování a vracení dokumentů

(1) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

(2) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

(3) Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

(4) Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

(5) Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.

(6) Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za upomínku.

(7) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

čl. 12 Meziknihovní výpůjční služby

(1) Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

(2) Při výpůjčce prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

 

čl. 13 Reprografické a kopírovací služby

(1) Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

(2) Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

(3) Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

 

VIII. Postihy za nedodržení knihovního řádu

čl. 14 Ztráty a náhrady

(1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

(2) O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.

(3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

(4) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

čl. 15 Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

(1) Povinnost platit za upomínku nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

(2) Vymáhání nevrácených výpůjček probíhá nezávisle na vymáhání upomínek. Po bezvýsledném upomínání následuje vymáhání právní cestou popř. za pomoci městské policie.

V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

(3) Uživatel je povinen nahlásit knihovně ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Při vystavení duplikátu si knihovna účtuje manipulační poplatek.

 

čl. 16 Náhrada všeobecných škod

(1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 442, odst. 2 v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

(2) Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a)  uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b)  jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele),

c)  požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

             - cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,

             - cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty.

(3)Při postupu podle čl. 13, odst. 2, bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

(4)Při náhradě podle čl. 13, odst. 1, bodů b, c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.

(5)Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

čl. 17 Výjimky z knihovního řádu

(1) Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

 

čl. 18

Přílohy a doplňky knihovního řádu

(1) Nedílnou součástí knihovního řádu jsou následující:

- Ceník poplatků a služeb

- Ceník pronájmu prostor

- Provozní řád internetu

- Výpůjční řád deskových her a tematických kufříků

- Pravidla pro půjčování čtecích zařízení

 

 čl. 19 Účinnost knihovního řádu

(1) Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014. Nové znění Knihovní řádu zároveň ruší platnost Knihovního řádu ze dne 1. 5. 2013.

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 1. 1. 2014

Mgr. Marta Staníková, ředitelka knihovny

 

 

 

 

 

detsky

dospeli

CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem - netfirmy.czKnihovny - netfirmy.cz

Kontakt

Tylova 512 Ředitelka: Mgr. Marta Staníková
Dvůr Králové nad Labem Zástupce ředitelky, Oddělení pro dospělé, Akvizice: Hana Horáčková
PSČ 54401 Dětské oddělení: Martina Voňková, DiS.
IČ 71176861 Studovna a čítárna, Meziknihovní výpůjční služba: Mgr. Věra Bukovská
mobil: 721390348 Hudební oddělení a veřejný internet: Denisa Všetečková, DiS.
606531153 Oddělení pro dospělé: Mgr. Sabina Kubizňáková, Šárka Antoňáková
telefon: 499320157
Unimedia Realizace: Radek Vaňura